Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.patronite-sklep.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. 
 2. Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest CROWD8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092  Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 361009352 o kapitale zakładowym w wysokości 23.000 zł.
 3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 jest również właścicielem portalu internetowego pod nazwą Patronite znajdującego się pod adresem www.patronite.pl, umożliwiającego Patronom i Mecenasom – za jego pośrednictwem – finansowanie oraz wspieranie Autorów.

§2. Definicje

 1. Autor - zarejestrowany użytkownik portalu internetowego pod nazwą Patronite znajdującego się pod adresem www.patronite.pl, pozyskujący za jego pośrednictwem wsparcie finansowe od Patronów i Mecenasów.
 2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3. Formularz Zamówienia - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy Towaru i płatności.
 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę.
 5. Koszyk - elektroniczna lista Towarów wybranych przez Klienta podczas korzystania z Formularza Zamówienia.
 6. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta - wydzielona po zarejestrowaniu przestrzeń w ramach Sklepu Internetowego, udostępniona Klientowi i zawierająca dane dotyczące danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów.
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 10. Rejestracja - czynność polegająca na wypełnieniu Formularza Rejestracji skutkująca utworzeniem Konta Klienta.
 11. Sklep Internetowy - Sklep Internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.patronite-sklep.pl.
 12. Sprzedawca - CROWD8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 361009352 o kapitale zakładowym w wysokości 23.000 zł.
 13. Treści Cyfrowe - rodzaj Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, które są dostarczane Klientowi wyłącznie w formacie elektronicznym (tj. nie na nośniku materialnym), w skład których wchodzą w szczególności e-booki (tj. utwory literackie zapisane w formacie cyfrowym), audiobooki (tj. ścieżki dźwiękowe zapisane w formacie cyfrowym zawierające odczytany przez lektora utwór literacki), a także kursy e-learningowe.
 14. Towary - dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome lub Treści Cyfrowe, które mogą być przedmiotem zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umowy.
 15. Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

§3. Towary

 1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym stanowią szeroko rozumiane gadżety oraz odzież związane tematycznie z serwisem Patronite lub z podmiotami posiadającymi w jego ramach status Autora. Poza gadżetami i odzieżą, o których mowa powyżej, w Sklepie Internetowym oferowane są także różnorodne Treści Cyfrowe.
 2. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 3. Towary w postaci Treści Cyfrowych są dostarczane w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy.
 4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów.
 5. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena Towaru nie zawiera kosztów jego dostawy.
 6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny opublikowane na stronie Sklepu Internetowego, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie Sklepu Internetowego. Przedmiotowa cena i opis Towaru, charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.

§4. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 3. korzystanie z aktualnej przeglądarki internetowej,
 4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

§5. Rejestracja

 1. Rejestracja oraz założenie Konta Klienta jest dobrowolne oraz bezpłatne. Rejestracja w Sklepie Internetowym wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Klient dokonując Rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, w tym z Polityką Prywatności i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki.
 2. W celu Rejestracji i założenia Konta Klienta należy wypełnić Formularz Rejestracji lub udostępnić niezbędne dane za pośrednictwem swojego profilu posiadanego w Serwisie Patronite (www.patronite.pl).
 3. W Formularzu Rejestracji należy podać następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • hasło.
 1. Formularz Rejestracji zawiera pola oraz oświadczenia oznaczone gwiazdką (*), których wypełnienie jest niezbędne w celu dokończenia Rejestracji oraz założenia Konta Klienta. Brak uzupełnienia pól, o których mowa w zdaniu powyżej skutkuje brakiem możliwości założenia Konta Klienta.
 2. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość, zawierającą link aktywujący Konto Klienta. W celu dokończenia Rejestracji należy potwierdzić Rejestrację, klikając w link, znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail.
 3. Wskazany przez Klienta własny adres e-mail stanowi login do Sklepu Internetowego.
 4. Klient wypełniając Formularz Rejestracji, nie może podawać danych osobowych innych Klientów lub osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.
 5. Klient zakładając Konto Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych danych osobowych, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie (zawarcie Umowy stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych).
 6. Z chwilą skutecznego założenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy w formie elektronicznej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego, na warunkach określonych w przepisach prawa, a także w niniejszym Regulaminie.
 7. Klient ma możliwość rezygnacji z Konta Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy w drodze ustalonego w Regulaminie kontaktu – w każdej chwili bez podania przyczyny.

§6. Zamówienia

 1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć po Rejestracji za pośrednictwem Konta Klienta albo bez Rejestracji.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 3. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka w Sklepie Internetowym i kończy się z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta albo wcześniej, tj. z chwilą rezygnacji ze składania Zamówienia.
 5. Warunkiem realizacji każdego z Zamówień jest kompletne i prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia.
 6. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.  
 7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Formularzu Zamówienia następujących danych osobowych, tj.:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • adres rozliczeniowy;
 • adres dostawy;
 • numer telefonu.
 1. Nieprawidłowo wypełnione Formularze Zamówienia nie będą rozpatrywane.
 2. Formularz Zamówienia, po podaniu danych, o których mowa w ust. 7 będzie zawierał także informacje dotyczące:
 • danych identyfikujących Sprzedawcę,
 • przedmiotu Zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych kosztów, jeżeli występują, 
 • wybranej metody płatności, 
 • wybranego sposobu i kosztów dostawy.
 1. W celu zakończenia Zamówienia konieczne jest jego zatwierdzenie poprzez naciśnięcie przycisku "Złóż zamówienie".
 2. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są Treści Cyfrowe, Klient, przed naciśnięciem przycisku “Złóż zamówienie” jest zobowiązany do wyrażenia zgody na spełnienie przez Sprzedawcę świadczenia przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy i związaną z tym utratę prawa do odstąpienia od Umowy. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej jest warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia Zamówienia na Treści Cyfrowe. 
 3. Umowę traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedawcę elektronicznego Formularza Zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Klientowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
 4. Po zawarciu Umowy, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego Zamówienia. E-mail, o którym mowa powyżej zawiera: potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia oraz dane Sprzedawcy.
 5. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są Treści Cyfrowe, wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 13, poza potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, ostatecznym potwierdzeniu jego wszystkich elementów, a także danymi Sprzedawcy zawiera również informację o udzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.

§7. Płatność

 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zaakceptowaniu ostatecznego przedmiotu Zamówienia, za pośrednictwem wybranej przez siebie metody płatności.
 2. Sklep Internetowy, po naciśnięciu przez Klienta przycisku "Złóż zamówienie" przekierowuje Klienta do systemu płatności.
 3. Płatność może zostać dokonana wyłącznie z góry, za pośrednictwem systemu płatności online imoje poprzez:
 • BLIK
 • użycie Kart płatniczych;
 • zrealizowanie przelewu elektronicznego, wykonanego jako przelew internetowy.
 1. Zamówienia nieopłacone przez Klienta w ciągu 1 godziny od chwili złożenia Zamówienia będą automatycznie anulowane.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta, Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca, według wyboru Klienta, wysyła Klientowi fakturę VAT na wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury lub rachunku drogą elektroniczną.
 4. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient dokona zakupu Towaru będącego Treścią Cyfrową oraz Towaru będącego rzeczą ruchomą, Zamówienie to zostanie zrealizowane i dostarczone Klientowi oddzielnie, w sposób odpowiedni dla danego rodzaju Towaru.

§8. Dostawa

 1. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest Towar będący rzeczą ruchomą, Klient na Formularzu Zamówienia dokonuje wyboru sposobu jego dostawy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Przy każdym sposobie dostawy widnieje informacja o jej kosztach.
 2. Dostawa Towaru będącego rzeczą ruchomą może zostać dokonana w następujący sposób:
 • za pośrednictwem kuriera DPD;
 • za pośrednictwem paczkomatu InPost.
 1. Dostawa Towaru będącego rzeczą ruchomą ma miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towar będący rzeczą ruchomą zostanie przekazany przez Sprzedawcę do doręczenia po zaksięgowaniu należnej ceny.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.
 4. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru będącego rzeczą ruchomą przez Klienta, czego efektem będzie jego zwrot do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od Umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 5. W sytuacji wskazanej w ust. 6 Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar będący rzeczą ruchomą, pomniejszoną o koszt dostawy.
 6. Termin nadania Towaru będącego rzeczą ruchomą do Klienta jest uzależniony od skompletowania Zamówienia i wynosi do 30 dni kalendarzowych, chyba że w opisie tego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest Towar będący Treścią Cyfrową jego dostawa odbywa się niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 2 dni roboczych od chwili zaksięgowania płatności, poprzez udostępnienie odpowiedniego:
 • pliku za pośrednictwem linku lub kodu dostępu zawartego w wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie procesu Rejestracji
 • pliku na Koncie Klienta, w zakładce “Pliki do pobrania”.

W odniesieniu do dostawy Treści Cyfrowych postanowień zawartych w ust. 1 - 8 nie stosuje się.

 1. W celu pobrania bądź uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej Klient powinien postępować zgodnie z instrukcją przekazaną Klientowi przez Sprzedawcę wraz z udostępnionym plikiem lub kodem dostępu.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z nabytej Treści Cyfrowej na własny użytek prywatny, co oznacza, iż może on ją odczytywać/odtwarzać w urządzeniach elektronicznych, a także wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią.
 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 11 nie obejmuje:
 • prawa do rozpowszechniania Treści Cyfrowej zarówno w częściach, jak i w całości;
 • prawa do ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej;
 • prawa do publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej na użytek inny niż prywatny;
 • prawa do usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Treści Cyfrowej;
 • prawa do komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej.
 1. W przypadku, gdy ze względu na okoliczności, na które Sprzedawca nie ma wpływu, istnieje ryzyko wydłużenia czasu realizacji konkretnego Zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa powyżej dotyczy znacznej ilości Zamówień Sprzedawca dodatkowo umieści informację w tym zakresie na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca na bieżąco informuje Klienta o trudnościach związanych z realizacją Zamówienia,  a także o wynikającym z tych trudności wydłużonym czasie jego realizacji. W przypadku braku zgody Klienta na wydłużenie czasu realizacji, może on całkowicie zrezygnować z Zamówienia bądź też dokonać rezygnacji tylko z tej pozycji, która wydłuża czas realizacji.

§9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje następującym Klientom:
 • Konsumentowi;
 • Przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, która zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Klient, o którym mowa w ust. 1 może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia odstąpić od zawartej Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6. 
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia jest Treść Cyfrowa, a Klient, przed jego złożeniem wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem 14 dni do odstąpienia od Umowy, będąc wcześniej uprzedzonym przez Sprzedawcę, iż w razie wyrażenia tej zgody, utraci on prawo do odstąpienia od niej.
 3. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczającym jest, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient może skorzystać z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, na adres e-mail: kontakt@patronite-sklep.pl.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny do pobrania pod tym linkiem:Wzór odstąpienia od umowy
 1. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru będącego rzeczą ruchomą w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Ponadto, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania  Towaru.
 2. Zwracany Towar będący rzeczą ruchomą winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego zagubienie lub zniszczenie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o swojej decyzji. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru będącego rzeczą ruchomą lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiej samej metody płatności, z jakiej skorzystał Klient.
 5. Klient powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy odesłać Towar będący rzeczą ruchomą na wskazany adres w formularzu odstąpienia od umowy.

§10. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towary zgodne z zawartą umową i wolne od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli wada Towaru zostanie wykryta przed upływem 2 lat od dnia jego otrzymania, Klient może żądać:
 • wymiany Towaru na wolny od wad, o ile wymiana jest możliwa lub nie wymaga nadmiernych kosztów;
 • usunięcia wady Towaru, o ile usunięcie wady jest możliwe lub nie wymaga nadmiernych kosztów;
 • obniżenia ceny Towaru;
 • zwrotu pieniędzy za zakup Towaru (odstąpienie od umowy), o ile stwierdzona wada ma charakter istotny.
  1. Jeżeli Towar posiada wady, Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady w następujący sposób:
 • w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@patronite-sklep.pl.
  1. W treści reklamacji Klient powinien:
 • wymienić informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • wskazać sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
 • podać swoje dane kontaktowe;
 • załączyć dokumentację wykazującą istnienie i rodzaj wady Towaru.
  1. Wymogi, o których mowa w ust. 4 mają charakter pomocniczny, zaś ich niepodanie nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.
  2. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi w zakreślonym terminie jest jednoznaczny z uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
  3. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedawca.

  §11. Ochrona danych osobowych

  1. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i w celu realizacji Usług Sklepu Internetowego oraz zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która jako odrębny dokument stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, a tym samym stanowi jego integralną część.
  2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Operator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż określone powyżej, tj. w celach promocyjnych i marketingowych Sprzedawcy jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych Sprzedawcy.
  5. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  6. Klient ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych danych osobowych.
  7. Podanie wymaganych przez Sprzedawcę danych osobowych jest konieczne do założenia Konta Klienta oraz świadczenia usług.

  §12. Kontakt

  Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując korespondencję na adres e-mail: kontakt@patronite-sklep.pl

  §13. Postanowienia końcowe

  1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Regulamin.
  2. Skorzystanie z usług oferowanych przez Sklep Internetowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego postanowienia.
  3. Do zawieranych Umów stosuje się Regulamin o treści obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  • zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw oraz zmiany zakresu, a także form świadczonych usług - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  • zmian koniecznych do wprowadzenia w związku z treścią wydanego orzeczenia Sądu lub decyzji organu administracji;
  • przyczyn organizacyjnych, spowodowanych: zmianami przedmiotu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, tj. w szczególności zmian w zakresie oferowanego asortymentu, wprowadzeniu nowych usług; zmianami w zakresie danych teleadresowych Sprzedawcy, nazwy Sprzedawcy oraz formy prawnej prowadzenia działalności; zmianami w zakresie płatności, sposobów dostarczania rzeczy; zmianami technicznymi funkcjonowania Sklepu Internetowego;
  1. Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu jest umieszczana na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec zmian w ciągu 14 dni od dnia jego opublikowania, Regulamin obowiązuje Klienta w nowej wersji.
  2. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  3. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowienie to uważa się za nieważne, a w jego miejsce zastosowanie mają odpowiednie normy powszechnie obowiązujące.
  4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub Sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Kupującego.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Regulamin wchodzi w życie od dnia 28.07.2023 roku.