Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wstęp

W trosce o bezpieczeństwo i prywatność Klientów Sklepu Internetowego Patronite, opracowaliśmy Politykę Prywatności, która ma zapobiec przetwarzaniu powierzonych Nam przez Klientów – w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego – Danych Osobowych przez osoby nieuprawnione. Polityka Prywatności stanowi zatem dokument określający zespół zasad i reguł dotyczących ochrony Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego, za pośrednictwem którego informujemy Klientów m.in. o tym jakie Dane Osobowe są przez Nas gromadzone i w jaki sposób są one następnie przetwarzane.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest CROWD8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 361009352 o kapitale zakładowym w wysokości 23.000 zł

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem przez Nas Twoich Danych Osobowych, możesz skontaktować się z Nami za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@patronite-sklep.pl

II. Dane osobowe podlegające gromadzeniu i przetwarzaniu

W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Patronite gromadzimy i przetwarzamy Dane Osobowe, które Klient przekazuje Nam dobrowolnie, na skutek m.in. wypełniania formularzy, dokonywania zakupów, dokonywania zwrotów, składania reklamacji, a także prowadzenia wszelkiego rodzaju korespondencji. Ponadto wykorzystujemy także pliki cookies oraz inne podobne technologie.

W szczególności gromadzimy i przetwarzamy takie Dane Osobowe jak:

 1. Twoje imię i nazwisko;
 2. Twój adres e-mail;
 3. dane Twojego konta bankowego;
 4. Twój adres zamieszkania;
 5. Twój adres korespondencyjny;
 6. Twój numer telefonu.

Ponadto gromadzimy i przetwarzamy takie informacje, jak:

 1. rodzaje treści, które wyświetlasz podczas korzystania ze Sklepu Internetowego;
 2. rodzaje treści, na które reagujesz podczas korzystania ze Sklepu Internetowego;
 3. funkcje, z których korzystasz podczas korzystania ze Sklepu Internetowego;
 4. działania, jakie podejmujesz podczas korzystania ze Sklepu Internetowego;
 5. terminy, częstotliwość i czas trwania Twoich aktywności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego.

Dodatkowo przetwarzamy także dane z plików cookies przechowywane na Twoim urządzeniu oraz tzw. dane eksploatacyjne związane z korzystaniem przez Ciebie ze Sklepu Internetowego, w skład których wchodzą m.in.:

 1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej;
 2. informacje o systemie teleinformatycznym, z którego korzystasz;
 3. informacje o skorzystaniu przez Ciebie z Naszych usług;
 4. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego.

W ramach wspomnianych wyżej czynności gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych zobowiązujemy się do należytego zabezpieczenia tychże Danych Osobowych oraz zachowania co do nich wymaganej poufności.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

Powyższe dane przetwarzamy w następujących celach:

 1. Świadczenie Usług.

Dane Osobowe Klientów przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bądź umowy sprzedaży. Ponadto dane te są konieczne celem prawidłowej realizacji przez Nas Usług wynikających z powyższych umów, a mianowicie: 

 1. umożliwienia Ci zakładania i zarządzania Kontem Klienta;
 2. umożliwienia Ci zakupu Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. umożliwienia Ci dokonywania zwrotów zakupionych Towarów w Sklepie Internetowym.
 1. Kontakt.

Podane przez Ciebie dane umożliwiają Nam kontakt z Tobą, w szczególności w sytuacji gdy:

 1. skierowałeś do Nas prośbę o kontakt;
 2. złożyłeś reklamacje; 
 3. skierowałeś do Nas zapytanie lub wątpliwość związane ze  Usługami, które świadczymy;
 4. nastąpiły zmiany w Regulaminie, o których chcemy Cię poinformować.
 1. Bezpieczeństwo.

Podane przez Ciebie dane służą Nam do szybkiego i sprawnego wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz innym naruszeniom prawa lub Regulaminu poprzez m.in. monitorowanie i badanie podejrzanej aktywności w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Marketing.

Dane, które Nam udostępniasz pozwalają na spersonalizowanie powiadomień, sugestii, reklam i innych sponsorowanych treści, które zostaną do Ciebie skierowane i wyświetlone w ramach Sklepu Internetowego lub poza nim.

 1. Rozwój.

Udostępnione przez Ciebie dane wykorzystujemy w celu monitorowania i analizowania sposobu korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego, tak aby nieustannie ulepszać i dostosowywać go do potrzeb i zachowań Klientów.

 1. Obowiązki Prawne.

Twoje dane są przez Nas wykorzystywane w celu realizacji ciążących na Nas obowiązków prawnych, tj. takich, które wprost wynikają z przepisów prawa.

 1. Roszczenia.
Dane, które Nam udostępniasz będą wykorzystywane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umową sprzedaży.
 1. Archiwizacja i statystyka.

Podane przez Ciebie dane służą Nam w celach archiwalnych i statystycznych.

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe Klientów są przez Nas przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), w tym w szczególności na podstawie jego następujących artykułów:

 1. art. 6 ust. 1 lit a, zgodnie z którym osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Art. 6 ust. 1 lit. a stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w celach oznaczonych jako Świadczenie Usług, Kontakt, Bezpieczeństwo, Marketing, Rozwój, Obowiązki Prawne, Roszczenia i Archiwizacja i statystyka.

 1. art. 6 ust. 1 lit b, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Art. 6 ust. 1 lit b stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w celach oznaczonych jako Świadczenie Usług, Kontakt, Bezpieczeństwo, Rozwój.

 1. art. 6 ust. 1 lit c, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Art. 6 ust. 1 lit c stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu oznaczonym jako Obowiązki Prawne.

 1. art. 6 ust. 1 lit f, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Art. 6 ust. 1 lit f stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w celach oznaczonych jako Kontakt, Marketing, Rozwój, Bezpieczeństwo, Roszczenia i Archiwizacja i statystyka.

V. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to niewielkie fragmenty tekstu, które podczas korzystania ze Sklepu Internetowego wysyłane są na urządzenie, z którego korzystasz do połączenia się ze Sklepem Internetowym (np. przeglądarka internetowa), a następnie – podczas Twoich kolejnych wizyt w Sklepie Internetowym - są wysyłane z powrotem do Sklepu Internetowego. Oznacza to, że pliki te:

 1. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 2. umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Ciebie funkcji Sklepu Internetowego;
 3. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Ciasteczka wykorzystywane są w celach opisanych powyżej, w tym w szczególności w celu zapamiętywania Twojej sesji, udostępniania innych funkcji Sklepu Internetowego, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Często zdarza się, że oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzystasz do połączenia się ze Sklepem Internetowym, nie mniej jednak w każdej chwili możesz to zmienić. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w ustawieniach oprogramowania, z którego korzystasz (np. przeglądarki internetowej).

VI. Podmioty, którym zostają udostępnione dane osobowe

Twoja dane mogą zostać przez Nas udostępnione innym podmiotom, zwanym odbiorcami. Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Odbiorcami, którym udostępniamy Twoje Dane Osobowe są:

 1. podwykonawcy, tj. podmioty, z którymi współpracujemy w ramach lub w związku ze świadczonymi przez Nas Usługami; w ich skład wchodzą w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi związane z obsługą płatności, usługi wspierające komunikację z Użytkownikami, usługi reklamowe, usługi analityczne, usługi IT, a także usługi księgowe;
 2. podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. organy ścigania i inne instytucje.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu skutecznego cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu skutecznego zażądania przez Ciebie usunięcia Twoich danych osobowych.

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzamy najpóźniej do chwili wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO przetwarzamy najpóźniej do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

VIII. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Dane, które przetwarzamy mogą być przekazywane do krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z tymi obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Do krajów tych należą przede wszystkim Stany Zjednoczone. Przekazywanie Twoich danych osobowych do USA następuje zatem w oparciu o standardowe klauzule umowne, w których zarówno My, jak i nasz kontrahent zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

IX. Uprawnienia

W odniesieniu do przetwarzania Twoich Danych Osobowych przysługuje Ci uprawnienie do: 

 1. dostępu do Twoich Danych Osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
 2. sprostowania Twoich Danych Osobowych;
 3. usunięcia Twoich Danych Osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych;
 5. przeniesienia Twoich Danych Osobowych do innego administratora.

Ponadto, w dowolnym momencie przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 1. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach, w tym profilowania;
 2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli w Twojej ocenie udostępnione przez Ciebie dane są przetwarzane przez Nas w sposób niezgodny z prawem, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Końcowy zapis

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).